Predictors of intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease in children: a meta-analysis of 4442 cases

Xuan Li, Ye Chen, Yunjia Tang, Yueyue Ding, Qiuqin Xu, Lin Sun, Weiguo Qian, Guanghui Qian, Liqiang Qin, Haitao Lv

June 2018

A study to identify the clinical features and laboratory factors that are predictive of intravenous immunoglobulin (IVIG)-resistant Kawasaki Disease.

Access this research